Hiawatha / 1927

Play by - Nikolai ognev
Directed by - Nikolai Marshak